www
Ciężka Racing czyli niesamowita kobieta o Penrite
7 grudnia 2017
na www akt
Dziki w akcji z #penriteoil
19 grudnia 2017
25287167_10204112779976114_1970274595_n

Michał Stec Jeden z naszych pierw­szych amba­sa­do­rów 5-krotny Mistrz Pol­ski.
W wyści­gach rów­no­le­głych. W kla­sie przed­nio napę­do­wych wol­nos­są­cych samo­cho­dów tak pod­su­mo­wuje współ­pracę z Pen­rite.

Z Pen­rite współ­pra­cu­jemy od 3 sezo­nów. Były to lata moich naj­więk­szych suk­ce­sów. Co roku zdo­by­wa­łem tytuł Mistrza. Nie scho­dzi­łem z podium na poszcze­gól­nych zawo­dach. Dzięki Pen­rite mogłem odwie­dzić pro­fe­sjo­nalne tory wyści­gowe min. w Niem­czech i na Węgrzech i łamać kolejne bariery cza­sowe. Na dzień dzi­siej­szy jest to rekord 11.58 s na 1/4 mili.
Pro­dukty Pen­rite głów­nie oleje, pozwa­lają mi w 100 pro­cen­tach wyko­rzy­stać poten­cjał wyści­gówki.
W sezo­nie 2017 wygra­łem Puchar Pol­ski PZM i cykl KING of POLAND, odwie­dza­jąc wiele miast i wygry­wa­jąc wyścigi min. Toruń , Olsz­tyn, Biała Pod­la­ska .
Świa­do­mość , że moja 3 litrowa zalana jest ole­jami Pen­rite daje mi duży kom­fort psy­chiczny, gdyż ryzyko awa­rii spada do mini­mum.
Ogromne podzię­ko­wa­nia należą się fir­mie Auto­more, przed­sta­wi­cie­lowi Pen­rite za dosko­nałą współ­pracę i świetny kon­takt.
Dzięki naszej współ­pracy moż­liwy jest roz­wój pro­jektu i dal­sze pro­pa­go­wa­nie marki w Pol­sce i Euro­pie.
Jestem dumny , że zna­la­złem się w tak dobo­ro­wym gro­nie amba­sa­do­rów marki.