IMG_4874
Terenowo o sezonie z Penrite — czyli co powie Magda?
24 listopada 2017
www
Ciężka Racing czyli niesamowita kobieta o Penrite
7 grudnia 2017
DSCN2234 (1)

Bar­tło­miej Baziak to bar­dzo ambitny, pra­co­wity i dążący do celu zawod­nik, obec­nie Wice­mi­strz Pucharu Pol­ski w Super Enduro.

Bar­tek tak mówi o sezo­nie spę­dzo­nym z nami:

Sezon star­tów już za mną. W Super Enduro na któ­rym głów­nie sku­pi­lem się w tym roku zają­łem dru­gie miej­sce w swo­jej kla­sie choć nie bra­łem udziału we wszyst­kich run­dach ze wzgledu na kon­tu­zje i braki środ­ków na starty.
Ten sezon był też tro­chę takim doświad­czal­nym, zmie­ni­łem moto­cykl na słab­szą 150 aby douczyć się tech­niki i pano­wa­nia nad moto­cy­klem w każ­dym zakre­sie obro­tów i w każ­dej sytu­acji. Tro­chę odsta­wa­łem na nie­któ­rych zawo­dach Cross Coun­try od czo­łówki, ale jest pro­gres, szcze­gól­nie że w przy­szłym sezo­nie będę jeź­dził na 250.
Ktm 150 xcw któ­rym jeź­dzi­łem wyma­gał czę­stego ser­wisu z racji małej pojem­no­ści. Jako że jestem mecha­ni­kiem moto­cy­klo­wym sam o wszystko dba­łem z pomocą lubry­kan­tów PENRITE.
MC2ST olej do mie­szanki pierw­sza klasa! Zero nagaru na tłoku i mega czy­ste spa­la­nie. Sil­nik zale­wa­łem MC4ST 15W50 który rów­nież dawał radę bez zarzutu. Mistrzo­stwo świata to spray do łań­cu­cha. Dłu­uugo się trzyma.
Uży­wa­łem też całą masę środ­ków smar­nych i wszystko jest na naj­wyż­szym pozio­mie.
Nie spo­dzie­wa­łem się tak wiel­kiego wspar­cia za co mega dzię­kuję. Mam nadzieję że w kolej­nym sezo­nie pokażę na co mnie stać i że oka­zane mi zaufa­nie i pomoc nie poszły na marne. Emo­cji będzie jesz­cze wię­cej!