IMG_20191006_153233
14. Auto Moto Show Gliwice
14 października 2019
road-sign-663368_640

W związku z epi­de­mią COVID-19 ule­gły zmia­nie godziny pracy naszego biura. Zapra­szamy mię­dzy godziną 9:00 a 15:00 od ponie­działku do piątku. Zmiana obo­wią­zuje do odwo­ła­nia. W miarę moż­li­wo­ści pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny i mailowy. Mogą Pań­stwo kon­tak­to­wać się z nami za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Sta­ramy się nie­zwłocz­nie odpo­wia­dać na wszyst­kie wia­do­mo­ści.

https://www.facebook.com/PenritePL/