2 (Medium)
Joanna Miller #19 o współpracy z Penrite
23 listopada 2017
DSCN2234 (1)
Wicemistrz Pucharu Polski w Super Enduro o Penrite
28 listopada 2017
IMG_4874

Magda Gadaj jedna z nie­wielu kobiet w offro­adzie i jedna z pierw­szych naszych amba­sa­do­rek tak pod­su­mo­wuje sezon 2017:

Nasz sezon z róż­nych powo­dów był dość krótki, ale był też jed­nym z mniej stre­su­ją­cych i w sumie uda­nych. Może nie zdo­by­li­śmy jakiś pucha­rów, ale wszyst­kie rajdy doje­chane do mety, a ostatni na dość dobrej pią­tek pozy­cji w gru­pie. Może mogło być lepiej, ale i tak jak na jedną w zasa­dzie z dwóch kobiet kie­row­ców w stawce to i tak dobrze. Bo w naszej dys­cy­pli­nie jaką są rajdy tere­nowe kobiety nie mają łatwo. Trzę­sie, kurzy się, a i wyboje oraz różne korze­nie nie uła­twiają utrzy­ma­nia kie­row­nicy w kobie­cych rękach. Dla­tego bar­dzo cie­szy fakt, że mogę nawią­zy­wać walkę, a cza­sem i kilku Panów wyprze­dzić

Pod­czas Baja Poland (jed­nej z rund Pucharu Świata Cross Coun­try) mie­li­śmy oka­zję pod­glą­dać oraz też i chwilę poga­wę­dzić z naj­lep­szymi kie­row­cami cross coun­try na świe­cie. To zde­cy­do­wa­nie moty­wuje do dal­szego dosko­na­le­nia swo­jej jazdy i spra­wie wiele przy­jem­no­ści.

IMG_4858

W tych wszyst­kich zma­ga­niach, jak od kilu sezo­nów wspie­rały nas pro­dukty Pen­rite. Nie jestem osobą tech­niczną i nie znam się na tych wszyst­kich para­me­trach i innych mecha­nicz­nych zagad­nie­niach, ale wiem że pro­dukty naszego Part­nera zde­cy­do­wa­nie nam poma­gają, bo bez oleju (jak się bole­śnie prze­ko­na­li­śmy koń­cząc sezon 2016) nie da się jeź­dzić Z tego co wiem od mecha­ni­ków to i nasz samo­chód lubi pro­dukty Pen­rite i spra­wuje się na nich bar­dzo dobrze. Mam nadzieję, że w przy­szłym sezo­nie rów­nież będziemy mogli dum­nie być amba­sa­do­rami Pen­rite.