20160522_111010-1
Mistrz Polski 1/4 Mili Michał Stec
12 października 2016
14741042_1217562724969573_481639207_n
Przeprawowe Mistrzostwa PENRITE H6 – 6 godzina pętla przeprawowa w szybkim wydaniu
18 października 2016
14686064_1217563808302798_1406311634_n

Zawod­nicy star­tu­jący w PT4x4Te­re­no­wiec Extreme mieli w tym roku do poko­na­nia 3 edy­cje: pierw­szą w Bobo­li­cach woj. Zachod­nio­po­mor­skie – prze­piękne tereny obfi­tu­jące w bagna, pły­wa­jące traw­niki, wąwozy z genial­nymi tra­wer­sami — po pro­stu wszyst­kie moż­liwe ele­menty tere­nowe naszpi­ko­wane masą róż­nych prze­szkód, które mogły utrud­nić star­tu­ją­cym moż­li­wość poko­na­nia OS-ów, przy­go­to­wa­nych dla wszyst­kich trzech klas samo­cho­do­wych. Druga edy­cja odbyła się w Sokółce woj. Pod­la­skie – tereny nasy­cone róż­nej maści bagnami i prze­pra­wami błot­nymi na prze­mian z OS-ami pia­sko­wymi i żwi­ro­wymi, na któ­rych wyty­czone były tra­wersy. Ostat­nia edy­cja w Wali­miu — znana z tech­nicz­nej jazy po mega tra­wer­sach — czy­sta zabawa bez grama wody i bagien. Poland Tro­phy 4x4 Tere­no­wiec Extreme w sezo­nie 2016 sku­piła czo­łówkę Pol­skiego Off-Roadu prze­pra­wo­wego. Zawod­nicy w każ­dej z edy­cji wal­czyli o wynik w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. W trzech kla­sach CHL,ADV,NOL walka na każ­dej z edy­cji trwała do końca, co zaowo­co­wało wyło­nie­niem naj­lep­szych załóg w jedy­nym raj­dzie prze­pra­wo­wym w Pol­sce, który składa się wła­śnie z trzech edy­cji nie licząc Prze­pra­wo­wych Mistrzo­stw PENRITE H6 .

Zawod­nicy poka­zali kunszt swo­ich umie­jęt­no­ści jazdy w bar­dzo zróż­ni­co­wa­nym tere­nie, tak że każdy na pewno mógł pod­szko­lić się w jeź­dzie i mógł popra­wić wyniki z edy­cji na edy­cję. Poland Tro­phy 4x4 Tere­no­wiec Extreme to nie tylko walka w tere­nie, rywa­li­za­cja, ale też nie­po­wta­rzalny kli­mat, który two­rzą zawod­nicy. W więk­szo­ści wszy­scy dosko­nale się znamy i potra­fimy wal­czyć fair play, nato­miast bar­dzo istot­nym ele­men­tem jest wesoła i przy­ja­zna atmos­fera, która zawsze two­rzy się na PT4x4TE. Co roku poja­wiają się nowi zawod­nicy wery­fi­ku­jąc swoje umie­jęt­no­ści w tere­nie, dobrze się tutaj czują i chcą zmie­rzyć się z bar­dzo dobrymi zało­gami i ze zróż­ni­co­wa­nymi OS-ami, zawsze chęt­nie tu wra­cają. Tak wła­śnie było w tym sezo­nie — nowe twa­rze poja­wili się bra­cia Muszo­wie, Stojowski/Cebula, Masz­ka­Team, Gembala/Szarzec , Szczurtek/Klonowski itp. nowe nazwi­ska współ­ry­wa­li­zo­wały z takimi wyja­da­czami jak Małysz z Kożu­chem, Ignac czy Spi­ryd. PT4x4TE co roku wpro­wa­dza nowe roz­wią­za­nia, zawsze na korzyść zawod­ni­ków, tak żeby rywa­li­za­cja był jak naj­bar­dziej przej­rzy­sta. Roz­mowy z zawod­ni­kami zawsze owo­cują w cie­kawe roz­wią­za­nia takie jak: dobór sto­so­wa­nia taryf, zda­wa­nie kart dro­go­wych u sędziów czy limity czasu dosto­so­wane do skali trud­no­ści OS-ów. PT4x4TE to rajd, gdzie słu­chamy zawod­ni­ków i sta­ramy się wycią­gać wnio­ski, żeby każdy następny sezon był jesz­cze lep­szy.

Sezon 2017 zapo­wiada się baaar­dzo cie­ka­wie – 3 edy­cje- przy­najm­niej dwie w nowych loka­li­za­cjach, elek­tro­niczny pomiar czasu w kla­sach extre­mal­nych i nowość w PT4x4TE powstaną nowe klasy dla tych, któ­rzy już wal­czą na maxa, ale bez wycią­ga­rek chyba że ręcz­nych 😉 i dla klasy zaczy­na­ją­cej zabawę w Off-Road oczy­wi­ście z dosto­so­waną skalą trud­no­ści do umie­jęt­no­ści, ale chcemy, żeby już uczest­ni­czyli w tym wyda­rze­niu. Szcze­góły zdra­dzimy na Inte­gra­cji PT4x4TE, gdzie zostaną roz­dane puchary w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej wszyst­kich raj­dów, które w tym roku zre­ali­zo­wa­li­śmy zgod­nie z kalen­da­rzem. Na Inte­gra­cji PT zosta­nie rów­nież przed­sta­wiony kalen­darz imprez na Nowy Sezon 2017, a wszyst­kiego dowie­cie się już 19 listo­pada 2017 w Szczyrku. W poniż­szym linku publi­ku­jemy kla­sy­fi­ka­cję Gene­ralną z sezonu 2016 ….. wszyst­kim załogą gra­tu­lu­jemy i dzię­ku­jemy w imie­niu swoim oraz spon­so­rów Fir­mie 4x4 Tere­no­wiec z Kra­kowa, bez któ­rych było by nie moż­liwe reali­zo­wa­nie tego przed­się­wzię­cia oraz fir­mie Auto­more Sp z o.o. z Kato­wic, wszyst­kim part­ne­rom, samo­rzą­dom tery­to­rial­nym, mediom, które o nas tak dużo piszą i nas odwie­dzają, wła­ści­cie­lom tere­nów, dobrym ludziom i wszyst­kim dla któ­rych PT jest ważne, DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA PRZYSZŁY SEZON.