14686064_1217563808302798_1406311634_n
Sezon 2016 Poland Trophy 4x4 Terenowiec Extreme czyli 3 edycje — każda w innym wydaniu
18 października 2016
2 (Medium)
GoJoanna!
18 października 2016
14741042_1217562724969573_481639207_n

3 rundy PMPH6 ide­al­nie wpi­sały się w kalen­darz imprez prze­pra­wo­wych odby­wa­ją­cych się w Pol­sce. Ide­al­nie prze­my­ślana kon­cep­cja prze­pro­wa­dze­nia zawo­dów jed­no­dnio­wych łączą­cych jazdę na dojaz­dów­kach w cie­ka­wym tere­nie, połą­czona z OS-ami prze­pra­wo­wymi daje moż­li­wość wyjeż­dże­nia się na maxa i spraw­dze­nia swo­ich moż­li­wość sprzę­to­wych i wytrzy­ma­ło­ścio­wych.

Zawody dające moż­li­wość ści­ga­nia się z naj­lep­szymi zało­gami prze­pra­wo­wymi w Pol­sce. Trzy klasy NOL, ADV, CHL, start rów­no­le­gły, wyma­ga­jące OS-y i wszystko w jed­nym tere­nie, daje moż­li­wość śle­dze­nia przez kibi­ców i obser­wa­to­rów prak­tycz­nie całej trasy. Two­rzy to nie­za­po­mniane wido­wi­sko SPORTOWE i medialne. Taki był zamysł w PMPH6 — zro­bić rajd, który będzie czymś szcze­gól­nym i nie zapo­mnia­nym. Atmos­fera spor­towa i inte­gra­cyjna na tra­sie i na bazie rajdu to dopiero fan­ta­styczne miej­sce, dzia­łają na okrą­gło ser­wisy, kibice mogą oglą­dać na bie­żąco co dzieje się w bazie rajdu, roz­ma­wiać z zawod­ni­kami i to wszystko jest kwin­te­sen­cją ści­ga­nia się w Off Roadzie. W sezo­nie 2016 zgod­nie z kalen­da­rzem zre­ali­zo­wa­li­śmy 3 runy.

Pierw­sza runda otwie­ra­jąca sezon jak zwy­kle na Jurze Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej, odbyła się w marcu i jak zawsze gościła naj­lep­sze załogi prze­pra­wowe z całej Pol­ski, masa kibi­ców, mediów i nie­za­po­mnia­nych chwil. Druga runda odbyła się w Dzi­kowcu- tam zawod­nicy zawsze lubią przy­jeż­dżać – czy­sta tech­niczna jazda po ścia­nach daje nie­za­po­mniane wra­że­nia. Trze­cia runda w tym sezo­nie nowy teren, wylą­do­wa­li­śmy w Brzegu – teren sta­rego poli­gonu z bazą w środku plus Ekipa Brzeg 4x4 i przy­ję­cie przez nich ekip star­tu­ją­cych i mamy suk­ces. Piękne trzy rundy każda w innym tere­nie, każda z innymi OS-ami i każda w innym miej­scu w Pol­sce.

Potężne wspar­cie part­nera tytu­lar­nego Firmy Auto­more Sp. z o.o. z Kato­wic — głów­nego dys­try­bu­tora marki PENRITE w Pol­sce zaowo­co­wało pięk­nym sezo­nem PMPH6, w trak­cie któ­rych wyło­niono w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej zwy­cięz­ców poszcze­gól­nych klas, zapra­szamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami.