Partnerzy Penrite

Firma Pen­rite zbu­do­wała solidny i nie­za­wodny łań­cuch dostawy. Pen­rite reali­zuje umowy na świad­cze­nie usług w każ­dym kraju, gdzie pro­wa­dzi swoją dzia­łal­ność w celu zapew­nie­nia mak­sy­mal­nego zado­wo­le­nia swo­ich klien­tów. Mamy roz­le­głą sieć maga­zy­nów i dys­try­bu­to­rów w całej Austra­lii, Nowej Zelan­dii i Euro­pie, a także klu­czo­wych dys­try­bu­to­rów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Kana­dzie i Korei Połu­dnio­wej. Rów­nież w Pol­sce nasi klienci mogą sko­rzy­stać z naszych wyso­kiej klasy pro­duk­tów.

Partnerzy_Penrite