Misja Penrite

Wizja: Dostar­cza­nie inno­wa­cyj­nych, dosko­na­łych jako­ściowo i pre­cy­zyj­nie dedy­ko­wa­nych lubry­kan­tów oraz pro­fe­sjo­nalne wspar­cie mery­to­ryczne dla klien­tów na całym świe­cie.

Misja: Współ­praca z klien­tami w celu osią­gnię­cia zrów­no­wa­żo­nego, dłu­go­ter­mi­no­wego wzro­stu dzięki naszej pasji i zaan­ga­żo­wa­niu w dosko­nałą obsługę, dostawy i jakość pro­duk­tów.

Pen­rite Oil Com­pany Pty Ltd jest jed­nym z naj­więk­szych pro­du­cen­tów i sprze­daw­ców oleju w Austra­lii. Jeste­śmy w 100% austra­lij­ską, rodzinną firmą mającą prze­szło 85cio let­nie doświad­cze­nie w branży.

Nasza sie­dziba znaj­duje się w Wan­tirna South, Mel­bo­urne, sto­licy stanu Wik­to­ria w Austra­lii. Naszymi głów­nymi ryn­kami zbytu są Austra­lia, Nowa Zelan­dia oraz Wielka Bry­ta­nia, jed­nak zależy nam na udo­stęp­nie­niu naszych pro­duk­tów na rynki w Azji, Ame­ryce, a w szcze­gól­no­ści w całej Euro­pie.

Marka Pen­rite stała się syno­ni­mem wyso­kiej jako­ści lubry­kan­tów. W ciągu ostat­nich 85 lat, a zwłasz­cza przez ostat­nie 25 lat, zbu­do­wa­li­śmy swoją repu­ta­cję jako firma ofe­ru­jąca nie­za­wodne pro­dukty speł­nia­jące naj­now­sze wyma­ga­nia bran­żowe.

Pen­rite korzy­sta z naj­now­szych tech­no­lo­gii i sto­suje tylko wyso­kiej jako­ści skład­niki, takie jak hydro­kra­ko­wana grupa 2, PAO i estry oraz naj­now­sze tech­no­lo­gie typu low SAPS do ole­jów sil­ni­ko­wych. Pen­rite opra­co­wuje i wytwa­rza pro­dukty, które mają spro­stać naj­bar­dziej aktu­al­nym wyma­ga­niom bran­żo­wym, w tym API, ACEA, ILSAC, JASO itp.

Tech­niczne zalety naszych pro­duk­tów:

  • sze­ro­kie zasto­so­wa­nie ole­jów bazo­wych klasy Pre­mium z grup 3,4 i 5,
  • naj­wyż­sza nota 10+ w oce­nie lep­ko­ści,
  • pro­dukty dopa­so­wane do róż­no­ra­kich zasto­so­wań,
  • cer­ty­fi­katy pro­du­cen­tów OEM.