b262fcb3a88d76445a5d5d6ad933cf2d_XL
Damian Ołdakowski w barwach PENRITE
11 lipca 2016
5 (1)
Go! Joanna
11 lipca 2016
6cff81ed2fd5fd02c6bfe5986e55231b_XL

Patryk Mali­tow­ski zade­biu­to­wał w Eks­tra­li­dze Żuż­lo­wej w sezo­nie 2011. Prze­ło­mo­wym momen­tem tego sezonu było spo­tka­nie w Tar­no­wie, gdzie dru­żyna Sparty Wro­cław zapew­niła sobie awans do fazy play off. Patryk dosko­nale pora­dził sobie z bar­dzo trud­nymi warun­kami na torze, spo­wo­do­wa­nymi opa­dami desz­czu.