DSC00271
Napisali o nas
9 lutego 2017
2 (Medium)
Joanna Miller #19 o współpracy z Penrite
23 listopada 2017
na www

Paweł: “To był jeden z naj­trud­niej­szych sezo­nów w mojej karie­rze. Dziś z per­spek­tywy czasu, mogę powie­dzieć, że chyba naj­trud­niej­szy. Muszę obiek­tyw­nie przy­znać, że marka Pen­rite nie miała więc ze mną łatwo. Roz­po­czę­li­śmy w tym roku współ­pracę i wszystko zaczęło się jak w bajce. W sezo­nie 2016 zdo­by­łem drugi tytuł Dri­ftin­go­wego Mistrza Pol­ski, z powo­dze­niem star­to­wa­łem nie tylko w kraju, ale i na Ukra­inie, w Niem­czech czy na Węgrzech. Wie­rzy­li­śmy, że dobra passa będzie sprzy­jała nam rów­nież w 2017. Zaczęło się dobrze. Ape­tyt zaostrzyło prze­wo­dze­nie w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Drift Masters Grand Prix. Poka­za­li­śmy moc wygry­wa­jąc prak­tycz­nie na star­cie sezonu na kul­to­wym torze Nür­bur­gring. Nie­stety, w wyniku nie­szczę­śli­wego wypadku, po kilku star­tach zosta­łem bez samo­chodu. Walka z cza­sem, fun­du­szami, przeciwnościami…Sezon trwał a my posta­no­wi­li­śmy się nie pod­da­wać. W rekor­do­wym, jak na posia­dane warunki cza­sie wró­ci­li­śmy na tor. Było to moż­liwe w dużej mie­rze dzięki pomocy ze strony Pen­rite. Ta firma dosko­nale rozu­mie, że motor­sport ma wiele odcieni. Nie wszyst­kie odbi­jają się w błysz­czą­cych pucha­rach. Pra­co­wa­li­śmy pierw­szy rok, a tak naprawdę kilka mie­sięcy i w sumie niczego nie mogłem ocze­ki­wać, bo też sam nie poka­za­łem jesz­cze pełni swo­ich moż­li­wo­ści, ale w tej trud­nej sytu­acji spo­tka­łem się z praw­dzi­wym wspar­ciem. Myślę, że to uczyni naszą współ­pracę w nowym sezo­nie jesz­cze moc­niej­szą, bo dzięki trud­nym sytu­acjom pozna­li­śmy siłę swo­jej deter­mi­na­cji.

Dzięki otrzy­ma­nemu wspar­ciu pro­duk­to­wemu mia­łem oka­zję korzy­stać z wielu środ­ków smar­nych Pen­rite. Nasz autor­ski pro­jekt budo­wany na bazie OPLA GT — May­bug, zarówno w pierw­szej, jak i dru­giej odsło­nie, nie znosi kom­pro­mi­sów. O pracę sil­nika 2JZ, zbu­do­wa­nego przez nas od pod­staw i legi­ty­mu­ją­cego się mocą 860KM / 970Nm dba RACING 15W-50. Do sekwen­cyj­nej 6-bie­go­wej kło­wej skrzyni bie­gów uży­wa­li­śmy PRO GEAR 75W-90. W trak­cie sezonu prze­la­li­śmy też sporo płynu chłod­ni­czego, hamul­co­wego, oleju do dryfa. Oj nie jeste­śmy eko­no­miczni. Mamy nadzieję, że czarno-czer­wono-złote barwy będą nam towa­rzy­szyć rów­nież w sezo­nie 2018”