OIL EUROPE SP.Z O.O.

ul. Plonów 21
41-200 Sosnowiec
NIP: 644-354-77-81
info@oileurope.pl

Dział Marketingu:

Agata Bańczyk - Kierownik Działu Marketingu
tel: 733-361-440
a.banczyk@oileurope.pl

Dział Handlowy:

info@oileurope.pl

Adam Grajek - Kierownik Działu Handlowego
tel: 791-009-005
a.grajek@oileurope.pl

Bartłomiej Wańczyk - English Customer Service Advisor
tel: 791-009-004
b.wanczyk@oileurope.pl

Podane w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez firmę OIL EUROPE SP. Z O.O. Podane dane oso­bowe będziemy uży­wali wyłącz­nie do prze­twa­rza­nia pytań zgła­sza­nych za pomocą niniej­szego for­mu­la­rza na pod­sta­wie naszego uza­sad­nio­nego inte­resu jako Admi­ni­stra­tora Danych. Przy­słu­guje Pani/Panu prawo do nie wyra­że­nia zgody na prze­twa­rza­nie danych na pod­sta­wie uza­sad­nio­nego inte­resu OIL EUROPE SP. Z O.O. , chyba że będziemy w sta­nie zna­leźć zgodne z pra­wem uza­sad­nie­nie tego pro­cesu, które unie­ważni Pani/Pana inte­res lub prawa; albo z powodu rosz­czeń praw­nych. Reje­stry wia­do­mo­ści e-mail będziemy prze­cho­wy­wać przez 3 mie­siące, dane potrzebne do zarzą­dza­nia spra­wami przez okres wza­jem­nych zobo­wią­zań. Przy­słu­guje Pani/Panu prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz prawo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych, prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu, a także prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Pani/Pana doty­czą­cych naru­sza prze­pisy RODO. Poda­nie danych jest dobro­wolne, ale nie­zbędne do reali­za­cji ww. celu. W razie pytań doty­czą­cych zasad pry­wat­no­ści i prze­twa­rza­nia danych należy kon­tak­to­wać się pod adre­sem email: info@oileurope.pl

OCHRONA DANYCH