na www
Małe podsumowanie sezonu by Paweł Trela
23 listopada 2017
IMG_4874
Terenowo o sezonie z Penrite — czyli co powie Magda?
24 listopada 2017
2 (Medium)

W minio­nym sezo­nie zaję­łam 5 miej­sce w Mistrzo­stwach Europy kobiet. Nie­wąt­pli­wie jest to jedno w moich naj­wiek­szych osią­gnieć w karie­rze. Nie­stety w poło­wie sezonu musia­łam zre­zy­gno­wać z dal­szych star­tów ze względu na kon­tu­zję. To wyklu­czyło mnie z rywa­li­za­cji w Mistrzo­stwach Świata i Mistrzo­stwach Pol­ski.

Już drugi rok wspiera mnie firma Pen­rite. Jest to dla mnie ogromne wspar­cie bio­rąc pod uwagę jakość austra­lij­skich pro­duk­tów oraz ilo­ści jaką zuży­wam w ciagu sezonu. Olej do sil­nika, spray do łań­cu­cha czy też olej do fil­tra powie­trza, który dzięki swo­jej lep­ko­ści nie prze­pu­ści nic nawet w naj­więk­szym kurzu na torze. Jeżeli cho­dzi o olej do sil­nika to uży­wam MC4ST 10w-60 Fac­tory Racing, który jest pole­cany przez pro­du­centa do mojego moto­cy­kla (KTM sx 250f). Wielu ludziom wydaje się, że naj­le­piej uży­wać olej jedy­nie naj­bar­dziej popu­lar­nych marek. Ja oso­bi­ście mogę zapew­nić, że austra­lij­ski olej jest zna­ko­mity dla sil­nika.

Aktu­al­nie jestem 3 mie­siące po rekon­struk­cji wię­za­deł w kola­nie. Ciężko tre­nuje i reha­bi­li­tuje się żeby wró­cić w pewno sił w sezo­nie 2018. Jesz­cze kilka tygo­dni i zaczy­nam tre­ningi na moto­cy­klu. Co mnie nie zabije to mnie wzmocni!

Kolejny rok z firmą Pen­rite! Dzię­kuję za zaufa­nie i wspar­cie!