reszel
TERENOWA INWAZJA RESZEL
13 lipca 2016
rajddladominika
Charytatywny Rajd dla Dominika
13 lipca 2016
PMPH6

9 LIPCA 2016 WOJ DOLNOŚLĄSKIE na torze OFF-ROAD W DZIKOWCU odbyła się II runda PMP H6, spon­so­rem tytu­lar­nym tej fachowo orga­ni­zo­wa­nej imprezy jest PENRITE.

Prze­pra­wowe Mistrzo­stwa H6 to rajd jakiego w Pol­sce wcze­śniej nie było. Po raz pierw­szy połą­czono for­mułę 6-godzin­nego mara­tonu, z prze­pra­wo­wymi odcin­kami spe­cjal­nymi w stylu Poland Tro­phy. Reali­za­cję pro­jektu roz­po­częto w 2014 r, pierw­szy i następne sezony oka­zały się wiel­kim suk­ce­sem. Rajd szybko zyskał sobie przy­chyl­ność zawod­ni­ków.

Każda z trzech rund PM Pen­rite H6 jest imprezą jed­no­dniową. Zawod­nicy poru­szają się po w pełni wyta­śmo­wa­nej pętli, o dłu­go­ści kilku kilo­me­trów. Na tra­sie wyty­czone są odcinki spe­cjalne dla każ­dej z klas, które trzeba poko­nać, lub omi­nąć.

Rajd trwa 6 godzin i jest podzie­lony na dwie, 3-godzinne czę­ści. W ich trak­cie załogi muszą poko­nać jak naj­wię­cej okrą­żeń pętli. Za każdy ukoń­czony OS załogi otrzy­mują punkty. Wygrywa załoga, która zdo­bę­dzie jak naj­wię­cej punk­tów w wyzna­czo­nym cza­sie.

Przed nami jesz­cze III runda 10 wrze­śnia — Hałda w Wał­brzy­chu, woj. dol­no­ślą­skie