Historia Penrite

Historia_penritePoczątki firmy w 1926 roku były skromne — Les Meco­les zało­żył Pen­rite Oil Com­pany, wkrótce potem kupił swój pierw­szy zakład w Mel­bo­urne w Austra­lii. Pro­du­ku­jąc wyso­kiej jako­ści smary z zapa­sów z Pen­syl­wa­nii, uwa­żane wów­czas za naj­lep­sze na świe­cie.

W 1979 roku, z powodu złego stanu zdro­wia, Les sprze­dał firmę John’owi Dymond, Dyrek­to­rowi Ds. Sprze­daży Kra­jo­wej w Lubri­zol Austra­lia, który był inży­nie­rem mecha­ni­kiem z zawodu oraz pasjo­na­tem moto­ry­za­cji. Szybko powięk­szył asor­ty­ment pro­duk­tów firmy Pen­rite. Dzięki jego tech­nicz­nemu wykształ­ce­niu i przy­kła­da­niu uwagi do jako­ści, pro­dukty firmy Pen­rite nadal były naj­wyż­szej jako­ści miały sze­ro­kie zasto­so­wa­nie.

Dzięki powo­ła­niu Zespołu Badaw­czego Pen­rite na początku lat 80-tych, John mógł speł­nić wszyst­kie wyma­ga­nia doty­czące badań i roz­woju dla pro­duk­tów nie tylko samo­cho­do­wych, ale także moto­cy­kli, rowe­rów, gokar­tów i cię­ża­ró­wek.

Kie­ru­jąc się filo­zo­fią „każdy pro­dukt, każde zasto­so­wa­nie, każdy klient” John roz­sze­rzył moż­li­wo­ści pro­duk­cyjne firmy, aby móc wytwa­rzać kon­kretne pro­dukty na każdy rynek. Dzięki czemu firma Pen­rite mogła być obecna w każ­dej branży.

Mając naj­więk­szą gamę pro­duk­tów obję­tych 100% gwa­ran­cją, John wypra­co­wał markę, która jest w dzi­siej­szych cza­sach syno­ni­mem wyso­kiej jako­ści i nie­za­wod­no­ści.

Od 85 lat Pen­rite jest firma rodzinną. Obec­nie Toby i Nigel Dymond zarzą­dzają świa­tową firmą z Mel­bo­urne w Austra­lii, opie­ra­jąc się na wie­dzy tech­nicz­nej Johna, jego pasji i filo­zo­fii.