karolczyk2 www
Michał Karolczyk Racing Team o współpracy z Penrite
18 stycznia 2018
IMG_20191006_153233
14. Auto Moto Show Gliwice
14 października 2019
494948-PHHKC6-631

OIL EUROPEPENRITE POLSKA pil­nie poszu­kuje osoby, która zaj­mie się sprze­dażą naszych wyso­kiej klasy pro­duk­tów na tere­nie Pol­ski i Europy. Mile widziane doświad­cze­nie w branży motoryzacyjnej/olejowej oraz zna­jo­mość języka angiel­skiego (i/lub nie­miec­kiego, fran­cu­skiego, wło­skiego).

Ofe­ru­jemy:

  • atrak­cyjne warunki finan­sowe
  • fan­ta­styczną atmos­ferę
  • wspar­cie mery­to­ryczne
  • moż­liwą współ­pracę na zasa­dach B2B lub w inny spo­sób, to zawsze kwe­stia doga­da­nia.

Dobrze jest się spo­tkać od czasu do czasu, ale jeśli jesteś z daleka nie musimy sie­dzieć w jed­nym biu­rze. Odle­głość nie jest dzi­siaj pro­ble­mem.

Z nami nie można się nudzić.

Pro­simy wyłącz­nie o kon­takt tele­fo­niczny: +48 796 218 888 LUB +48 791 859 000