14741042_1217562724969573_481639207_n
Przeprawowe Mistrzostwa PENRITE H6 – 6 godzina pętla przeprawowa w szybkim wydaniu
18 października 2016
road-sign-663368_640
Automore Sp. z o.o. Centrum Dystrybucji Produktów PENRITE na Europę
1 grudnia 2016
2 (Medium)

Talent, pra­co­wi­tość i ambi­cja to cechy które zde­cy­do­wały o tym, że w sezo­nie 2016 X-cross posta­no­wił pomóc Joan­nie w jej star­tach w Mistrzo­stwach Świata Kobiet. Tak powstał pro­jekt GoJo­anna w ramach któ­rego dzięki wspar­ciu m.in. Pen­rite udało się wypo­sa­żyć naszą zawod­niczkę naj­le­piej jak to było moż­liwe, począw­szy od moto­cy­kla a na ręka­wicz­kach skoń­czyw­szy.

Tysiące poko­na­nych kilo­me­trów, setki litrów spa­lo­nej ben­zyny, noce prze­sy­piane w fotelu kie­rowcy… Assen, Frau­en­feld, Man­tova, Saint Jean d’Angely, Teut­schen­thal, Val­ken­swa­ard, tory-legendy na któ­rych roze­grała się tego­roczna bitwa o punkty w Mistrzo­stwach Świata Kobiet MX. Bywało róż­nie, ale nigdy Asia się nie pod­dała. Bo każdy, nawet poje­dyn­czy punkt, mógł oka­zać się na wagę złota. Joanna była świa­doma, że nie ma mowy o rywa­li­za­cji z topem zawod­ni­czek, przy­go­to­wa­nych i wypo­sa­żo­nych przez fabryczne teamy. A mimo to nie­raz zasko­czyła zna­ko­mi­tym cza­sem, porów­ny­wal­nym z cza­sami naj­szyb­szych ride­rek.

W tym roku Asia Mil­ler zajęła w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej 14. miej­sce. Nikt do tej pory w MX nie dotarł w świa­to­wym ran­kingu tak wysoko. Wisienką na moto­cros­so­wym tor­cie jest także zdo­byty tytuł Mistrza Pol­ski Kobiet MX 2016.

Pro­jekt GoJanna zamie­nił się w Bra­wo­Jo­anna