25287167_10204112779976114_1970274595_n
Wielokrotny mistrz i Penrite = zgrany duet
9 grudnia 2017
karolczyk2 www
Michał Karolczyk Racing Team o współpracy z Penrite
18 stycznia 2018
na www akt

Krzysz­tof „Dziki” Dzi­kow­ski – Zawod­nik Moto­Gym­khana oraz Wyści­go­wego Pucharu Pol­ski Clas­sic tak pod­su­mo­wuje swój sezon z ole­jami PENRITE

Począ­tek 2017 roku był dla mnie trudny ze względu na zmianę obu moto­cy­kli – swoją Hondę CBR 600F4 którą dotąd odno­si­łem suk­cesy posta­no­wi­łem zmie­nić na bli­sko 180 konną Hondę CBR 1000 RR oraz w Wyści­go­wym Moto­cy­klo­wym Pucha­rze Pol­ski Clas­sic na czte­ro­cy­lin­drowe Kawa­saki ZXR 400 H2 z 1990 roku.
Główną trud­no­ścią było przy­go­to­wa­nie moto­cy­kli do sezonu w bar­dzo krót­kim cza­sie, a co za tym idzie: odpo­wiedni dobór pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych do jakże dwóch róż­nych moto­cy­kli. Dzięki wspar­ciu Pen­rite, mogłem od początku cał­ko­wi­cie sku­pić się na tre­nin­gach i zawo­dach, nie oba­wia­jąc się o mój sprzęt. Nie­wąt­pli­wie przy­czy­niło się do wygra­nych rund oraz całych cykli zawo­dów. Po całym sezo­nie uży­wa­nia ole­jów sil­ni­ko­wych oraz do zawie­sze­nia, pły­nów hamul­co­wych, sma­rów i dodat­ków z pew­no­ścią mogę stwier­dzić, że nie ma lep­szych pro­duk­tów, które można użyć w bar­dzo cięż­kich warun­kach pracy (np. Moto­Gym­khana – bar­dzo wyso­kie tem­pe­ra­tury pracy, słabe chło­dze­nie), a które spraw­dzą się tym bar­dziej w warun­kach dro­go­wych.

Pomimo zmian Krzysz­tof Dzi­kow­ski zdo­mi­no­wał wszyst­kie rundy Gym­kha­naGP, zdo­był kom­plet punk­tów przy­pie­czę­to­wu­jąc tym trzeci po rząd tytuł Mistrza Pol­ski roku 2017. Warto zazna­czyć, iż sytu­acja taka nie zda­rzyła się jesz­cze nigdy w pol­skiej Moto­Gym­kha­nie.

Po wła­sno­ręcz­nym przy­go­to­wa­niu Kawa­saki ZXR 400 do wyści­gów, Dziki sta­nął w szranki z zawod­ni­kami WMMP Clas­sic, aby zwy­cię­żyć w trzech z pię­ciu rund (jedna absen­cja ze względu na udział w Mistrzo­stwach Europy w Moto­Gym­kha­nie). Także pomimo poważ­nej awa­rii w jed­nym z wyści­gów, z dużą prze­wagą punk­tową Krzysz­tof wywal­czył tytuł Zdo­bywcy Pucharu Pol­ski w kla­sie Young­ti­mer 500.