6cff81ed2fd5fd02c6bfe5986e55231b_XL
MALITA i PENRITE
11 lipca 2016
b262fcb3a88d76445a5d5d6ad933cf2d_XL
Damian uro­dził się 11 Czerwca 1990 r. Mieszka w małej miej­sco­wo­ści pod Wro­cła­wiem. Jest Elek­tro­me­cha­ni­kiem i Mecha­ni­kiem i w tym zawo­dzie pra­cuje.
Zami­ło­wa­nie do moto­cy­kli posia­dał od naj­młod­szych lat, poprzez komarki , moto­rynki , czy WSki . Wraz z wie­kiem Damian zaczął inte­re­so­wać się więk­szymi moto­cy­klami .… Skłon­no­ści do wyści­gów były widoczne od zawsze.