DSCN2234 (1)
Wicemistrz Pucharu Polski w Super Enduro o Penrite
28 listopada 2017
25287167_10204112779976114_1970274595_n
Wielokrotny mistrz i Penrite = zgrany duet
9 grudnia 2017
www

Mag­da­lena Ciężka — Zawod­niczka Pucharu Pol­ski Open 125 roz­gry­wa­nego przy Wyści­go­wych Moto­cy­klo­wych Mistrzo­stwach Pol­ski.

Sezon 2017 zakoń­czy­łam na dru­gim miej­scu kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej, ocie­ra­jąc się o włos od zwy­cię­stwa, więc jestem bar­dzo zado­wo­lona i dumna z postę­pów oraz rezul­ta­tów w całym sezo­nie.

Przy­gód pod­czas sezonu nie bra­ko­wało! Było dosłow­nie wszystko, od świet­nych wyni­ków i zwy­cię­stw, przez całą masę upad­ków, ale i roz­wi­ja­nia swo­ich umie­jęt­no­ści, po pobudki w szpi­talu po nie­spo­dzie­wa­nym kata­pul­to­wa­niu z moto­cy­kla rodem z motogp.

Jako wła­ści­cielka toro­wego moto­cy­kla Apri­lia RS125, wiem jak ważne jest bar­dzo dobre tech­niczne przy­go­to­wa­nie maszyny do star­tów w wyści­gach. Sil­niki 2T nie wyba­czają nawet naj­mniej­szego błędu, zwłasz­cza po takich tun­nin­gach, jakie prze­szły moje moto­cy­kle (sil­nik, zawie­sze­nie, gaź­nik, wydech, napęd i wiele, wiele innych). Dosłow­nie wszystko, każdy pod­ze­spół moto­cy­kla musi być odpo­wied­nio przy­go­to­wany, ser­wi­so­wany, kon­tro­lo­wany i “usta­wiany” w zależ­no­ści od warun­ków atmos­fe­rycz­nych, oraz kształtu/nitki danego toru.

Przez cały sezon towa­rzy­szyły mi płyny eks­plo­ata­cyjne Pen­rite: olej sil­ni­kowe, oleje do zawie­sze­nia (celowo napi­sa­łam oleje w licz­bie mno­giej, ponie­waż, aby dosto­so­wać twar­dość przed­niego zawie­sze­nia w moim moto­cy­klu do mojej wagi, w któ­rym nie ma regu­la­cji sto­suję się odpo­wied­nio dobraną mie­szankę dwóch olei), oprócz tego korzy­sta­łam z całej gamy pro­duk­tów Pen­rite jak smary, płyn hamul­cowy oraz pro­dukty czysz­czące. Ja, jak i mój zespół jeste­śmy bar­dzo zado­wo­leni ze współ­pracy oraz wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów Pen­rite.”

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy fir­mie Pen­rite za wspar­cie w minio­nym sezo­nie, a zespół Ciężka Racing już przy­go­to­wuje się do nad­cho­dzą­cego sezonu 2018!

Zapra­szamy: http://www.ciezka-racing.pl/