18 stycznia 2018
karolczyk2 www

Michał Karolczyk Racing Team o współpracy z Penrite

Sezon 2017 to wielki prze­łom w mojej karie­rze. Nie licząc krót­kiego incy­dentu ze star­tem w mistrzo­stwach Pol­ski w 2013 roku, był to tak naprawdę mój debiu­tancki […]
19 grudnia 2017
na www akt

Dziki w akcji z #penriteoil

Krzysz­tof „Dziki” Dzi­kow­ski – Zawod­nik Moto­Gym­khana oraz Wyści­go­wego Pucharu Pol­ski Clas­sic tak pod­su­mo­wuje swój sezon z ole­jami PENRITE Począ­tek 2017 roku był dla mnie trudny ze […]
9 grudnia 2017
25287167_10204112779976114_1970274595_n

Wielokrotny mistrz i Penrite = zgrany duet

Michał Stec Jeden z naszych pierw­szych amba­sa­do­rów 5-krotny Mistrz Pol­ski. W wyści­gach rów­no­le­głych. W kla­sie przed­nio napę­do­wych wol­nos­są­cych samo­cho­dów tak pod­su­mo­wuje współ­pracę z Pen­rite. Z Pen­rite […]
7 grudnia 2017
www

Ciężka Racing czyli niesamowita kobieta o Penrite

Mag­da­lena Ciężka — Zawod­niczka Pucharu Pol­ski Open 125 roz­gry­wa­nego przy Wyści­go­wych Moto­cy­klo­wych Mistrzo­stwach Pol­ski. “Sezon 2017 zakoń­czy­łam na dru­gim miej­scu kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej, ocie­ra­jąc się o włos […]