2 (Medium)
GoJoanna!
18 października 2016
DSC00271
Napisali o nas
9 lutego 2017
road-sign-663368_640

Miło nam poin­for­mo­wać, że począw­szy od grud­nia 2016 roku pol­ska firma Auto­more Sp. z o.o. została usta­no­wiona jako Master Dys­try­bu­tor marki Pen­rite na obszar Europy z wyłą­cze­niem Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Do chwili obec­nej dys­try­bu­cja towa­rów Pen­rite w Euro­pie opie­rała się o bry­tyj­ski oddział firmy. Tam wła­śnie docie­rały towary z Austra­lii i ta pla­cówka zaopa­try­wała całość kon­ty­nentu, rów­nież nas.

Zmiana stra­te­gii sprze­daży zapro­po­no­wana przez Pen­rite miała na celu wypro­wa­dze­nie cen­trum dys­try­bu­cji poza obszar Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jako naj­sku­tecz­niej­szy part­ner han­dlowy marki otrzy­ma­li­śmy pro­po­zy­cję zmiany naszej roli w dys­try­bu­cji euro­pej­skiej i owa pro­po­zy­cja, po kilku tygo­dniach nego­cja­cji, została przez nas przy­jęta. W prak­tyce ozna­cza to, ze od grud­nia bie­żą­cego roku cały towar jaki znaj­dzie się w Euro­pie będzie docie­rał do klien­tów drogą “Austra­lia — Pol­ska (Auto­more) — punkt sprze­daży” czyli każdy pro­dukt Pen­rite będzie musiał przejść przez nasze ręce.

Jak każda zmiana, ta rów­nież nie­sie ze sobą pewne impli­ka­cje. W tym przy­padku, nie­stety, mamy do czy­nie­nie z bra­kami towa­rów, które mogą wystę­po­wać do czasu pierw­szej dostawy kon­te­ne­rów z Austra­lii, któ­rej ocze­ku­jemy w poło­wie grud­nia. Prze­pra­szamy za tą nie­do­god­ność, ale jeste­śmy pewni, że zmiana spo­sobu dys­try­bu­cji znacz­nie poprawi poziom dostęp­no­ści towa­rów w Pol­sce jak i całej Euro­pie.