Aktualności

9 lutego 2017
DSC00271

Napisali o nas

Miło nam poin­for­mo­wać naszych sym­pa­ty­ków, że por­tal bran­żowy warsztat.pl opu­bli­ko­wał arty­kuły o naszych pro­duk­tach. Całość mate­riału znaj­duje się w dziale TEMAT MIESIĄCA: arty­kuł 1 — Pen­rite: […]
1 grudnia 2016
road-sign-663368_640

Automore Sp. z o.o. Centrum Dystrybucji Produktów PENRITE na Europę

Miło nam poin­for­mo­wać, że począw­szy od grud­nia 2016 roku pol­ska firma Auto­more Sp. z o.o. została usta­no­wiona jako Master Dys­try­bu­tor marki Pen­rite na obszar Europy z […]
18 października 2016
2 (Medium)

GoJoanna!

Talent, pra­co­wi­tość i ambi­cja to cechy które zde­cy­do­wały o tym, że w sezo­nie 2016 X-cross posta­no­wił pomóc Joan­nie w jej star­tach w Mistrzo­stwach Świata Kobiet. Tak […]
18 października 2016
14741042_1217562724969573_481639207_n

Przeprawowe Mistrzostwa PENRITE H6 – 6 godzina pętla przeprawowa w szybkim wydaniu

3 rundy PMPH6 ide­al­nie wpi­sały się w kalen­darz imprez prze­pra­wo­wych odby­wa­ją­cych się w Pol­sce. Ide­al­nie prze­my­ślana kon­cep­cja prze­pro­wa­dze­nia zawo­dów jed­no­dnio­wych łączą­cych jazdę na dojaz­dów­kach w cie­ka­wym […]
18 października 2016
14686064_1217563808302798_1406311634_n

Sezon 2016 Poland Trophy 4x4 Terenowiec Extreme czyli 3 edycje — każda w innym wydaniu

Zawod­nicy star­tu­jący w PT4x4Te­re­no­wiec Extreme mieli w tym roku do poko­na­nia 3 edy­cje: pierw­szą w Bobo­li­cach woj. Zachod­nio­po­mor­skie – prze­piękne tereny obfi­tu­jące w bagna, pły­wa­jące traw­niki, […]
12 października 2016
20160522_111010-1

Mistrz Polski 1/4 Mili Michał Stec

“Są tylko trzy praw­dziwe dys­cy­pliny spor­towe, wyścigi samo­cho­dowe, walki byków i alpi­nizm, reszta to tylko gry” Ernest Hemin­gway. ” Czte­ro­krotny  Mistrz Pol­ski. Nie­scho­dzący z  podium w […]
13 lipca 2016
rajddladominika

Charytatywny Rajd dla Dominika

W sobotę 9 lipca w Kamie­nio­ło­mie Wysoka, gmina Łazy jeź­dzi­li­śmy dla małego Domi­nika Stanka ze Sław­kowa, który z uwagi na dzie­cięce pora­że­nie mózgowe nie jest w sta­nie samemu cho­dzić. Dochód […]
13 lipca 2016
PMPH6

II RUNDA PRZEPRAWOWYCH MISTRZOSTW PENRITE H6

9 LIPCA 2016 WOJ DOLNOŚLĄSKIE na torze OFF-ROAD W DZIKOWCU odbyła się II runda PMP H6, spon­so­rem tytu­lar­nym tej fachowo orga­ni­zo­wa­nej imprezy jest PENRITE. Prze­pra­wowe Mistrzo­stwa H6 to rajd jakiego w Pol­sce […]
13 lipca 2016
reszel

TERENOWA INWAZJA RESZEL

TERENOWA INWAZJA Reszel orga­ni­zo­wana przez motofun4x4.pl  odbyła się 01–02.07.2016. Poprzed­nia edy­cja już wpi­sała się jako jedna z naj­lep­szych imprez off road-owych. Tak było i tym razem. Już […]
11 lipca 2016
2722f6bcd13027c06fe9d3b0e6f955cf_L

​​Bartłomiej Cabala w barwach PENRITE

Bar­tło­miej Cabala – licen­cjo­no­wany kie­rowca ‚spor­to­wiec i miesz­ka­niec Kry­nicy-Zdroju. Zawod­nik sek­cji moto­cy­klo­wej Towa­rzy­stwa Spor­to­wego Sparta Wro­cław. Od 2009 roku w Moto­cy­klo­wych Mistrzo­stwach Pol­ski. Od 2013 roku […]
11 lipca 2016
5 (1)

Go! Joanna

Joanna Miler to jedyna pol­ska zawod­niczka, która od kilku lat star­tuje w Mistrzo­stwach Świata Kobiet MX. Jest też nie­ko­ro­no­waną kró­lową pol­skiego moto­crossu zdo­by­wa­jąc Puchar Pol­ski i […]
11 lipca 2016
6cff81ed2fd5fd02c6bfe5986e55231b_XL

MALITA i PENRITE

Patryk Mali­tow­ski zade­biu­to­wał w Eks­tra­li­dze Żuż­lo­wej w sezo­nie 2011. Prze­ło­mo­wym momen­tem tego sezonu było spo­tka­nie w Tar­no­wie, gdzie dru­żyna Sparty Wro­cław zapew­niła sobie awans do fazy […]
11 lipca 2016
b262fcb3a88d76445a5d5d6ad933cf2d_XL

Damian Ołdakowski w barwach PENRITE

Damian uro­dził się 11 Czerwca 1990 r. Mieszka w małej miej­sco­wo­ści pod Wro­cła­wiem. Jest Elek­tro­me­cha­ni­kiem i Mecha­ni­kiem i w tym zawo­dzie pra­cuje. Zami­ło­wa­nie do moto­cy­kli posia­dał […]