494948-PHHKC6-631
Handlowiec poszukiwany
23 września 2019
IMG_20191006_153233

XIV edy­cja Auto Moto Show Gli­wice — Impreza odbyła się w pierw­szy week­end paź­dzier­nika (5–6.10. 2019) w nowej, pięk­nej gli­wic­kiej hali. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem tego wyda­rze­nia była pro­mo­cja elek­tro­mo­bil­no­ści w prak­tyce. Na tar­gach nie zabra­kło sto­iska z naj­lep­szymi ole­jami , czyli naszej ekipy goto­wej do roz­mów i spo­tkań.

Auto Moto Show Gli­wice to jed­nak nie tylko elek­tro­mo­bil­ność. Naj­waż­niej­szą pol­ską pre­mierą była pre­zen­ta­cja nowych modeli Opla Corsy i Astry. Audi poka­zało nowe modele A4 w wer­sji Limo­usine, Avant oraz All­road, Renault elek­trycz­nego ZOE, a Toyota zapre­zen­to­wała pre­mie­rowy model Verso.

Dla zwie­dza­ją­cych orga­ni­za­to­rzy zapew­nili mnó­stwo atrak­cji. Od poka­zów dri­ftu, moto­cy­klo­wego i quado­wego stuntu, spo­tkań z gwiaz­dami pol­skiej sceny moto­ry­za­cyj­nej, po dzie­siątki tunin­go­wa­nych modeli, finał kon­kursu Car Audio PASCA i wybory Miss Moto.

W drugi dzień tra­gów, przez cały dzień towa­rzy­szył nam mistrz dri­ftingu oraz amba­sa­dor marki PENRITE — Paweł Trela. Udzie­lał wywia­dów, roz­ma­wiał ze zwie­dza­ją­cymi, czę­sto­wał naj­młod­szych sło­dy­czami oraz naklej­kami. Moto­ma­niacy mieli moż­li­wość wygrać nieco naszych lubry­kan­tów, a kon­kursy na naszym sto­isku pro­wa­dził, dobrze wszyst­kim znany, Woj­ciech Majew­ski.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim za liczne przy­by­cie i odwie­dziny na naszym sto­isku. Zapra­szamy do obej­rze­nia krót­kiej foto­re­la­cji.