5 (1)
Go! Joanna
11 lipca 2016
reszel
TERENOWA INWAZJA RESZEL
13 lipca 2016
2722f6bcd13027c06fe9d3b0e6f955cf_L

Bar­tło­miej Cabala – licen­cjo­no­wany kie­rowca ‚spor­to­wiec i miesz­ka­niec Kry­nicy-Zdroju. Zawod­nik sek­cji moto­cy­klo­wej Towa­rzy­stwa Spor­to­wego Sparta Wro­cław. Od 2009 roku w Moto­cy­klo­wych Mistrzo­stwach Pol­ski. Od 2013 roku zawod­nik Mię­dzy­na­ro­do­wych Mistrzo­stw Czech, Sło­wa­cji i Węgier oraz  Mistrzo­stw Europy Cen­tral­nej — Alpe Adria. Klasa SUPERSPORT