Aktualności

 • na www akt
  Dziki w akcji z #penriteoil
  Krzysz­tof „Dziki” Dzi­kow­ski – Zawod­nik Moto­Gym­khana oraz Wyści­go­wego Pucharu Pol­ski Clas­sic tak pod­su­mo­wuje swój sezon z ole­jami PENRITE Począ­tek 2017 roku był dla mnie trudny ze […]
 • 25287167_10204112779976114_1970274595_n
  Wielokrotny mistrz i Penrite = zgrany duet
  Michał Stec Jeden z naszych pierw­szych amba­sa­do­rów 5-krotny Mistrz Pol­ski. W wyści­gach rów­no­le­głych. W kla­sie przed­nio napę­do­wych wol­nos­są­cych samo­cho­dów tak pod­su­mo­wuje współ­pracę z Pen­rite. Z Pen­rite […]
 • www
  Ciężka Racing czyli niesamowita kobieta o Penrite
  Mag­da­lena Ciężka — Zawod­niczka Pucharu Pol­ski Open 125 roz­gry­wa­nego przy Wyści­go­wych Moto­cy­klo­wych Mistrzo­stwach Pol­ski. “Sezon 2017 zakoń­czy­łam na dru­gim miej­scu kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej, ocie­ra­jąc się o włos […]