Aktualności

 • road-sign-663368_640
  UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY
  W związku z epi­de­mią COVID-19 ule­gły zmia­nie godziny pracy naszego biura. Zapra­szamy mię­dzy godziną 9:00 a 15:00 od ponie­działku do piątku. Zmiana obo­wią­zuje do odwo­ła­nia. W […]
 • IMG_20191006_153233
  14. Auto Moto Show Gliwice
  XIV edy­cja Auto Moto Show Gli­wice — Impreza odbyła się w pierw­szy week­end paź­dzier­nika (5–6.10. 2019) w nowej, pięk­nej gli­wic­kiej hali. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem tego wyda­rze­nia była […]
 • 494948-PHHKC6-631
  Handlowiec poszukiwany
  OIL EUROPE — PENRITE POLSKA pil­nie poszu­kuje osoby, która zaj­mie się sprze­dażą naszych wyso­kiej klasy pro­duk­tów na tere­nie Pol­ski i Europy. Mile widziane doświad­cze­nie w branży […]