Aktualności

 • IMG_20191006_153233
  14. Auto Moto Show Gliwice
  XIV edy­cja Auto Moto Show Gli­wice — Impreza odbyła się w pierw­szy week­end paź­dzier­nika (5–6.10. 2019) w nowej, pięk­nej gli­wic­kiej hali. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem tego wyda­rze­nia była […]
 • 494948-PHHKC6-631
  Handlowiec poszukiwany
  OIL EUROPE — PENRITE POLSKA pil­nie poszu­kuje osoby, która zaj­mie się sprze­dażą naszych wyso­kiej klasy pro­duk­tów na tere­nie Pol­ski i Europy. Mile widziane doświad­cze­nie w branży […]
 • karolczyk2 www
  Michał Karolczyk Racing Team o współpracy z Penrite
  Sezon 2017 to wielki prze­łom w mojej karie­rze. Nie licząc krót­kiego incy­dentu ze star­tem w mistrzo­stwach Pol­ski w 2013 roku, był to tak naprawdę mój debiu­tancki […]