Aktualności

 • road-sign-663368_640
  Automore Sp. z o.o. Centrum Dystrybucji Produktów PENRITE na Europę
  Miło nam poin­for­mo­wać, że począw­szy od grud­nia 2016 roku pol­ska firma Auto­more Sp. z o.o. została usta­no­wiona jako Master Dys­try­bu­tor marki Pen­rite na obszar Europy z […]
 • 2 (Medium)
  GoJoanna!
  Talent, pra­co­wi­tość i ambi­cja to cechy które zde­cy­do­wały o tym, że w sezo­nie 2016 X-cross posta­no­wił pomóc Joan­nie w jej star­tach w Mistrzo­stwach Świata Kobiet. Tak […]
 • 14741042_1217562724969573_481639207_n
  Przeprawowe Mistrzostwa PENRITE H6 – 6 godzina pętla przeprawowa w szybkim wydaniu
  3 rundy PMPH6 ide­al­nie wpi­sały się w kalen­darz imprez prze­pra­wo­wych odby­wa­ją­cych się w Pol­sce. Ide­al­nie prze­my­ślana kon­cep­cja prze­pro­wa­dze­nia zawo­dów jed­no­dnio­wych łączą­cych jazdę na dojaz­dów­kach w cie­ka­wym […]