Aktualności

 • 25287167_10204112779976114_1970274595_n
  Wielokrotny mistrz i Penrite = zgrany duet
  Michał Stec Jeden z naszych pierw­szych amba­sa­do­rów 5-krotny Mistrz Pol­ski. W wyści­gach rów­no­le­głych. W kla­sie przed­nio napę­do­wych wol­nos­są­cych samo­cho­dów tak pod­su­mo­wuje współ­pracę z Pen­rite. Z Pen­rite […]
 • www
  Ciężka Racing czyli niesamowita kobieta o Penrite
  Mag­da­lena Ciężka — Zawod­niczka Pucharu Pol­ski Open 125 roz­gry­wa­nego przy Wyści­go­wych Moto­cy­klo­wych Mistrzo­stwach Pol­ski. “Sezon 2017 zakoń­czy­łam na dru­gim miej­scu kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej, ocie­ra­jąc się o włos […]
 • DSCN2234 (1)
  Wicemistrz Pucharu Polski w Super Enduro o Penrite
  Bar­tło­miej Baziak to bar­dzo ambitny, pra­co­wity i dążący do celu zawod­nik, obec­nie Wice­mi­strz Pucharu Pol­ski w Super Enduro. Bar­tek tak mówi o sezo­nie spę­dzo­nym z nami: Sezon star­tów […]