Aktualności

 • 2 (Medium)
  GoJoanna!
  Talent, pra­co­wi­tość i ambi­cja to cechy które zde­cy­do­wały o tym, że w sezo­nie 2016 X-cross posta­no­wił pomóc Joan­nie w jej star­tach w Mistrzo­stwach Świata Kobiet. Tak […]
 • 14741042_1217562724969573_481639207_n
  Przeprawowe Mistrzostwa PENRITE H6 – 6 godzina pętla przeprawowa w szybkim wydaniu
  3 rundy PMPH6 ide­al­nie wpi­sały się w kalen­darz imprez prze­pra­wo­wych odby­wa­ją­cych się w Pol­sce. Ide­al­nie prze­my­ślana kon­cep­cja prze­pro­wa­dze­nia zawo­dów jed­no­dnio­wych łączą­cych jazdę na dojaz­dów­kach w cie­ka­wym […]
 • 14686064_1217563808302798_1406311634_n
  Sezon 2016 Poland Trophy 4x4 Terenowiec Extreme czyli 3 edycje — każda w innym wydaniu
  Zawod­nicy star­tu­jący w PT4x4Te­re­no­wiec Extreme mieli w tym roku do poko­na­nia 3 edy­cje: pierw­szą w Bobo­li­cach woj. Zachod­nio­po­mor­skie – prze­piękne tereny obfi­tu­jące w bagna, pły­wa­jące traw­niki, […]